how to develop own website


Általános szerződési feltételekBÉRLETI SZERZŐDÉS

1. A Bérlő a jelen általános szerződési feltételek mellett a Tanárkell Korlátolt Felelősségű Társaságtól (VespaTura.hu) (székhely: 6726. Szeged, Bérkert u. 29., cégjegyzékszám: Cg. 06-09-014772, adószám: 11675107-2-06, tel: +36 70 226 9272, e-mail: ciao@vespatura.hu) saját testi és anyagi felelősségre bérbe veszi és használja a Bérlői Nyilatkozatban megjelölt Vespa LX50 típusú robogót (továbbiakban: Robogó) a weboldalon meghirdetett szolgáltatásokkal. 
2. A Bérlő szerződési nyilatkozatát a Bérbeadó által a Bérlő rendelkezésére bocsátott Bérlői Nyilatkozat kitöltésével teszi meg, amely nyilatkozat tartalmazza: a Bérlő nevét, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, cég esetén a cég nevét, székhelyét és adószámát; a Bérlő által bérbe vett Vespa LX50 típusú robogó alvázszámát és kilométeróra állását; a Bérlő jogosítványának sorszámát, érvényességi idejét, a bérleti időtartam kezdő és utolsó napját, időpontját; a bérleti díjat összesen, a Bérlő által fizetendő óvadék (kaució) összegét; az átadás-átvétel helyét, időpontját; a Bérlő azon nyilatkozatát mely szerint a Bérlő a jelen ÁSZF-et megismerte, és az ebben foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. A Bérbeadó köteles a Robogót tisztán és kifogástalan műszaki állapotban, a szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Bérlőnek átadni, a Bérlő köteles azt a Bérbeadótól átvenni, a bérleti díjat megfizetni, valamint a Robogót a szerződésben foglaltak szerint használni. A felek között a Bérlő által tett Bérlői Nyilatkozat alapján létrejövő bérleti szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései az irányadók. 
4. A Robogó a választott túracsomagban foglalt szolgáltatásokat is tartalmazó bérleti díja az időpont foglaláskor, előre fizetendő. A bérleti díj összegéről a Tanárkell Kft. (VespaTura.hu) elektronikus úton, a 27% forgalmi adót is tartalmazó számlát állít ki, és ezt a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérbevett Robogó -hacsak a bérlői nyilatkozatban más összeg nem szerepel- bruttó  értéke 690.000 Ft. A Bérlő hibájából bekövetkezett lopás, totálkár, vagy megsemmisülés esetén a Bérlő ezt az összeget köteles teljes egészében megtéríteni a Bérbeadó részére. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt robogó nem rendelkezik CASCO biztosítással.
6. A Bérlő a Robogó, részére történő birtokbaadásával egyidejűleg a Bérlői Nyilatkozatban megjelölt összeget pénzbiztosíték (óvadék, kaució) jogcímén köteles megfizetni a Bérbeadó részére, aki annak hiánytalan átvételét aláírásával elismeri. Kár estén a teljes óvadék a Bérbeadónál marad, aki az igazolt költségek levonása után azt visszautalja a Bérlőnek. A bérelt robogó sértetlen visszaadásakor a pénzbiztosíték azonnal visszajár.
7. A Bérbeadó a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az óvadékból a követelését közvetlenül kielégítheti. Ennek figyelembevételével a Bérbeadó a dokumentált sérülés, hiány vagy egyéb költség kielégítése céljából visszatarthatja és felhasználhatja a pénzbiztosíték teljes összegét. Ha a sérülés meghaladja a pénzbiztosíték összegét, a Bérlő köteles az azon felüli kár, vagy büntetés igazolt összegét is teljes egészében megtéríteni a Bérbeadónak.
8. A Bérlő jogosult a Bérleti Szerződéstől elállni. Ha az a bérlet időpontjának tervezett megkezdésétől számított 10 napon belül történik, a Bérbeadót megilleti bánatpénz. Ennek mértéke a bérleti díj 50%-a,  az ezzel csökkentett összeg kerül visszatérítésre a Bérlő részére, valamint módosító számlát küldünk e-mailben.
Eső esetén a bérlés bármely más szabad időpontra áttehető. Ha az időjárás azonban mégis lehetővé tette volna -nem volt csapadék a túra teljes, lefoglalt időtartama alatt a választott útvonalon- ugyancsak a bérleti díj 50%-a kerül visszautalásra. Vitás esetben a szerződő felek elfogadják az idokep.hu mért, publikus adatait. 
9. A bérelt Robogót kizárólag olyan szerződött Bérbevevő használhatja, aki a használat megkezdése időpontjában már betöltötte a 21. életévét, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik a járműre, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.
10. Ha a Bérlő, vagy a Bérbeadó úgy ítéli meg, hogy a Bérlő gyakorlat hiányában nem tudja biztonsággal vezetni a robogót és ezért hiúsul meg a bérlés, a Bérbeadót motoronként bruttó 4.500 Ft kiállási díj illeti meg.
11. A Robogóról indulás előtt és érkezéskor is fényképek készülnek minden oldalról a hiteles állapot rögzítésére. Az induláskori kilométerállás és az esetleges sérülések a Bérbeadó és a Bérbevevő által aláírt dokumentumon kerülnek rögzítésre.
12. A bérleti idő a segédmotorkerékpár átvételének időpontjában kezdődik, és a visszaadásáig tart. A bérelt segédmotorkerékpár leadásának határideje a bérlői nyilatkozatban kerül megjelölésre. A bérbeadó plusz egy óra díjmentes türelmi időt ad a 6 órát meghaladó túracsomagoknál. A késedelmes érkezésért megkezdett óránként bruttó 7.500 Ft pótdíj kerül felszámolásra. Ha a késedelem a Bérbeadó értesítése nélkül a 4 órát meghaladja, a Bérlő ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést is tesz.
13. A „túra alapú” bérleti díj tartalmazza a választott csomagban foglalt szolgáltatások mellett a megtehető út maximális hosszát, ami a Robogó kilométer számlálója segítségével állapítható meg. A csomagban foglalt kilométer túllépése esetén bruttó 69 Ft/KM fizetendő, illetve vonható le a kaució összegéből.
14. Bérlő a bérlet lezárultakor a Robogót és tartozékait az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban köteles a Bérbeadó számára visszaszolgáltatni. Ha felmerül tisztítási költség, azt a Bérbevevő köteles megtéríteni, levonható a kaució összegéből.
15. A Robogók minden esetben a választott túrára elegendő üzemanyaggal és motorolajjal kerülnek átadásra. Ha a túra hosszabb mint a folyadéktartályok kapacitása, az üzemanyagot és az olajat a bérlő kötelessége időben pótolni 95-ös benzinnel és kétütemű, szintetikus motorolajjal a megfelelő felirattal rendelkező tartályokba, a szintjelzők állása alapján. A Robogót a bérleti időszak végén nem kell tele tankolni, de legalább fél liter üzemanyagnak kell benne lennie.
Ha útközben kifogyott benzin, vagy olaj miatt van szükség műszaki mentésre, ennek díja bruttó 28.500 Ft, ami a kaució összegéből kerül levonásra.
16. A Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult: a bérelt segédmotorkerékpár vezetését más személynek átengedni, Magyarország területén kívülre vinni a robogót, azzal bármilyen versenyen, vagy hasonló eseményen részt venni, személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni; szeszesitaltól, tudatmódosító szertől befolyásolt állapotban, vagy más, a járművezetésre alkalmatlan állapotban vezetni. A bérbeadó megtagadhatja a Bérlő szemmel látható befolyásolt állapota miatt a robogó átadását. Ebben az esetben a bérleti díj nem jár vissza.
A szerződésbe ütköző használat esetén a Bérlő az ebből eredő valamennyi következményért a kaució összegén felül is, teljes körűen felel.
17. A Bérlő köteles eleget tenni valamennyi jogszabályi követelménynek, különösen a közúti közlekedési szabályoknak (1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól). A Bérlő, az általa aláírt objektív felelősségvállalási nyilatkozat alapján köteles megtéríteni a Bérbeadónak minden olyan, a Robogóval elkövetett rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésének elmulasztása miatt előállott kárát. Rendőrségi, vagy más hatósági megkeresések esetén a Bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérlő adatait.
18. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy a Robogót műholdas (GPS) nyomkövető, védelmi rendszerrel lássa el.  Jogvita esetén a felek elfogadják a FLEXCOM Kft. által rögzített és szolgáltatott sebességi és GPS adatokat. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Robogó használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.
19. Baleset esetén a Bérlő köteles gondoskodni az Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről mely a járművel átadott dokumentumok között található, valamint a Bérbeadó értesítéséről. Kettőnél több járművet érintő vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén a Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni. A személyi sérüléssel járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.
A baleset, vagy műszaki hiba miatt mozgásképtelenné vált robogót a Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni.
20. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a Bérbeadó önhibáján kívül (lopás, baleset, váratlan műszaki hiba, korábbi bérlő késedelmes visszaszolgáltatása) miatt nem tudja a lefoglalt robogót a meghatározott időpontban átadni a Bérlő részére. Ekkor a Tanárkell Kft. azonnal visszautalja a bérleti díj befizetett, kamat nélküli összegét azzal, hogy Bérlő további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Ha a Bérlő kívánja, 20% engedménnyel más, szabad időpontot foglalhat a vis maior miatt meghiúsult bérlés helyett.
21. A Bérbeadó lehetőség szerint visszaszolgáltatja a Robogóban felejtett értékeket, de azokért semmilyen felelősséget nem vállal.
22. A Bérlő lopás esetén köteles a Robogó adásvételi szerződését, a kötelező biztosítást igazoló dokumentumot, az indítókulcsot, és a lezáró lánc kulcsát a Bérbeadó részére átadni (felróhatóság kizárása), bármelyik hiánya esetén meg kell térítenie a Robogó teljes, a bérlői nyilatkozatban meghatározott értékét.
23. A fenti Általános Szerződési Feltételekben, vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén a Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a robogót előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. A Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben a Bérlőt, illetve Használót birtokvédelem nem illeti meg, továbbá a Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak.
A Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Robogó előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.
24. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a Bérlőnek a Bérleti szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos, valamint kárrendezési célból rögzítse és kezelje.
25. A Bérlő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalmát és az Adatkezelési Tájékoztató (elérhető itt: www.vespatura.hu/aszf.pdf, www.vespatura.hu/adatkezeles.html) a Bérleti szerződés aláírását megelőzően e-mailben megkapta, megismerte és azt elfogadja.
26. A szerződés egyes részeinek esetleges érvénytelensége esetén az érvénytelenség által nem érintett részek változatlan tartalommal érvényesek.

Balatonfüred, 2023. március 1.

VespaTura.hu
üzemelteti: Tanárkell Kft
6726. Szeged, Bérkert u. 29


Vespa robogó bérlés a Balatonon