best free web site builder


Általános szerződési feltételekBÉRLETI SZERZŐDÉS

1. A Bérlő a jelen általános szerződési feltételek mellett a Tanárkell Korlátolt Felelősségű Társaságtól (VespaTura.hu) (székhely: 6726. Szeged, Bérkert u. 29., cégjegyzékszám: Cg. 06-09-014772, adószám: 11675107-2-06, tel: +36 70 226 9272, e-mail: ciao@vespatura.hu) bérbe veszi a Bérlői Nyilatkozatban megjelölt Vespa LX50 típusú robogót (továbbiakban: Robogó) a weboldalon meghirdetett szolgáltatásokkal. A Bérlő a robogót saját felelősségére bérli ki, és használja.
2. A Bérlő szerződési nyilatkozatát a Bérbeadó által a Bérlő rendelkezésére bocsátott Bérlői Nyilatkozat kitöltésével teszi meg, amely nyilatkozat tartalmazza: a Bérlő nevét, anyja születési nevét, cég esetén a cég nevét, székhelyét és adószámát; a Bérlő által bérbe vett Vespa LX50 típusú Robogó alvázszámát és kilométeróra állását; a Bérlő jogosítványának sorszámát, érvényességi idejét, a bérleti időtartam kezdő és utolsó napját, időpontját; a bérleti díjat összesen, a Bérlő által fizetendő óvadék (kaució) összegét; az átadás-átvétel helyét, időpontját; a Bérlő azon nyilatkozatát mely szerint a Bérlő a jelen ÁSZF-et megismerte, azokat kifejezetten elfogadja.

3. A Robogó a választott túracsomagban foglalt szolgáltatásokat is tartalmazó bérleti díja és időtartama a Bérlői Nyilatkozatban kerül megjelölésre. Az összegről a Tanárkell Kft. elektronikus úton, a 27% forgalmi adót is tartalmazó számlát állít ki, és ezt a Felhasználó által megadott e-mailcímre küldi meg.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Robogó bruttó értéke 690.000 Ft. A Bérlő hibájából bekövetkezett totálkár esetén a bérlő ezt az összeget a kaució üsszegén felül köteles megtéríteni a Bérbeadó részére.
A Bérlő a Robogó részére történő birtokbaadásával egyidejűleg a Bérlői Nyilatkozatban megjelölt összeget pénzbiztosíték (óvadék) jogcímén köteles megfizetni a Bérbeadó részére, aki annak hiánytalan átvételét aláírásával elismeri.
5. A Bérbeadó a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a pénzbiztosíték összegéből követelését közvetlenül kielégítheti. Ennek figyelembe vételével a Bérbeadó elmaradt bérleti díj, sérülés, hiány vagy egyéb költség kielégítése céljából felhasználhatja a pénzbiztosíték összegét. Ha a kár vagy sérülés meghaladja a pénzbiztosíték összegét, a Bérlő köteles az azon felüli kár, büntetés igazolt összegét is megtéríteni a Bérbeadónak.
6. A Bérlő jogosult a Bérleti Szerződéstől a Robogó, részére történő birtokbaadásának a Bérlői Nyilatkozatban megjelölt napjáig, a túracsomagban megjelölt összegű bánatpénz ellenében elállni.
7. A Bérbeadó köteles a Robogót kifogástalan műszaki állapotban, a szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Bérlőnek átadni, a Bérlő köteles azt a Bérbeadótól átvenni, a bérleti díjat megfizetni, valamint a Robogót a szerződésben foglaltak szerint használni. A felek között a Bérlő által tett Bérlői Nyilatkozat alapján létrejövő bérleti szerződésre a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései az irányadók.
8. A bérelt Robogót kizárólag olyan szerződött Bérbevevő használhatja, aki a használat megkezdése időpontjában már betöltötte a 21. életévét, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik a járműre, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.
9. A Robogóról indulás előtt és érkezéskor is fényképek készülnek minden oldalról a hiteles állapot rögzítésére. Az esetleges hibák a Bérbeadó és a Bérbevevő által aláírt dokumentumon kerülnek rögzítésre.
10. A bérleti idő a segédmotorkerékpár átvételének időpontjában kezdődik, és a visszaadásáig tart. A bérelt segédmotorkerékpár leadásának határideje a bérlői nyilatkozatban kerül megjelölésre. A bérbeadó plusz egy óra díjmentes türelmi időt ad a 6 órát meghaladó túracsomagoknál. A késedelmes érkezésért megkezdett óránként bruttó 4.500 Ft pótdíjat számol fel. Ha a késedelem a 4 órát meghaladja, a Bérbeadó a Bérlő ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést is tesz.
11. A „túra alapú” bérleti díj tartalmazza a választott csomagban foglalt szolgáltatások mellett a megtehető út maximális hosszát, ami a Robogó kilométer számlálója segítségével állapítható meg. Ennek állását induláskor és érkezéskor fénykép készítésével rögzítik. A csomagban foglalt kilométer túllépése esetén bruttó 65 Ft/KM fizetendő, illetve vonható le a kaució összegéből.
12. Bérlő a bérlet lezárultakor a Robogót és tartozékait az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban köteles Bérbeadó számára visszaszolgáltatni. Ha felmerül tisztítási költség, azt a Bérbevevő köteles megtéríteni.
13. A Robogók minden esetben tele tankkal és olajtartállyal kerülnek átadásra. A üzemanyagot, és az olajat, a bérlő kötelessége időben pótolni 95 ös benzinnel és kétütemű, szintetikus motorolajjal a megfelelő felirattal rendelkező tartályokba, a szintjelzők állása alapján. A Robogót a bérleti időszak végén nem kell teletankolni, de legalább fél liter üzemanyagnak kell benne lennie.
Ha út közben kifogyott üzemanyag, vagy olaj miatt van szükség műszaki mentésre, ennek díja bruttó 28.000 Ft, ami a kaució összegéből kerül levonásra.
14. A Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult: a bérelt segédmotorkerékpár vezetését más személynek átengedni; Magyarország területén kívülre vinni a robogót, azzal bármilyen versenyen, vagy hasonló eseményen részt venni; személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni; szeszesitaltól, tudatmódosító szertől befolyásolt állapotban, vagy más, a járművezetésre alkalmatlan állapotban vezetni.
A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő az ebből eredő valamennyi következményért a kaució összegén felül is, teljes körűen felel.
15. A Bérlő köteles eleget tenni valamennyi jogszabályi követelménynek, különösen a közúti közlekedési szabályoknak (1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól). A Bérlő, az általa aláírt objektív felelősségvállalási nyilatkozat alapján köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan, a Robogóval elkövetett rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésének elmulasztása miatt előállott kárát. Rendőrségi, vagy más hatósági megkeresések esetén a Bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérlő adatait.
16. Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy a Robogót műholdas (GPS) nyomkövető, védelmi rendszerrel lássa el.  Jogvita esetén a felek elfogadkák a FLEXCOM Kft. által rögzített és szolgáltatott sebességi és GPS adatokat. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.
17. Baleset esetén a Bérlő köteles gondoskodni az Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről mely a járművel átadott dokumentumok között található, valamint a Bérbeadó értesítéséről. Kettőnél több járművet érintő vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni. A személyi sérüléssel járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.
A baleset, vagy műszaki hiba miatt mozgásképtelenné vált robogót a Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni.
18. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a Bérbeadó önhibáján kívül (lopás, baleset, műszaki hiba, korábbi bérlő késedelmes visszaszolgáltatása) miatt nem tudja a lefoglalt robogót a meghatározott időpontban átadni a Bérlő részére. Ekkor a Tanárkell Kft. azonnal visszautalja a bérleti díjra már befizetett foglaló kamat nélküli összegét azzal, hogy Bérlő további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Ha a Bérlő kívánja, 15% engedménnyel más, szabad időpontot foglalhat a vis maior miatt meghiúsult bérlés helyett.
19. A Bérbeadó lehetőség szerint visszaszolgáltatja a Robogóban felejtett értékeket, de azokért semmilyen felelősséget nem vállal.
20. A Bérlő lopás esetén köteles a Robogó adásvételi szerződését, a kötelező biztosítást igazoló dokumentumot, az indítókulcsot, és a lezáró lánc kulcsát a Bérbeadó részére átadni (felróhatóság kizárása), bármelyik hiánya esetén meg kell térítenie a Robogó teljes, e dokumentumban fentebb meghatározott értékét.
21. A fenti Általános Szerződési Feltételekben, vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt, illetve Használót birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak.
A Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.
22. A jelen Általános Szerződési elfogadásával Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a Bérlőnek a Bérleti szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos, valamint kárrendezési célból rögzítse és kezelje.
23. Bérlő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalmát és az Adatkezelési Tájékoztató (elérhető itt: www.vespatura.hu/aszf.pdf, www.vespatura.hu/adatkezeles.html) a Bérleti szerződés aláírását megelőzően e-mailben megkapta, megismerte és azt elfogadja.
24. A szerződés egyes részeinek érvénytelensége esetén az érvénytelenség által nem érintett részek változatlan tartalommal érvényesek.

Balatonfüred, 2021. június 1.

VespaTura.hu
üzemelteti: Tanárkell Kft
6726. Szeged, Bérkert u. 29